Nhà sản xuất GLASSCO
Có sẵn

Cốc Thí Nghiệm 1000ml

Cốc cao thành 50ml, 100ml, ... 600ml. NSX: GLASSCO
Item Code Capacity D H Pcs Per Pack Enquiry
230.202.02 50ml 38mm 70mm 10
230.202.03 100ml 48mm 80mm 10
230.202.04 150ml 54mm 95mm 10
230.202.05 250ml 60mm 120mm 10
230.202.06 400ml 70mm 130mm 10
230.202.07 600ml 80mm 150mm 8