Nhà sản xuất GLASSCO
Có sẵn

Cốc Thấp Thành 25ml

Cốc thấp thành 10ml, 25ml, ... 3000ml. NSX: GLASSCO
 
 
Item Code Capacity D H Pcs Per Pack Enquiry
229.202.02 10ml 26mm 35mm 10
229.202.03 25ml 34mm 60mm 10
229.202.04 50ml 42mm 60mm 10
229.202.05 100ml 50mm 70mm 10
229.202.06 150ml 60mm 80mm 10
229.202.07 250ml 70mm 95mm 10
229.202.08 400ml 80mm 110mm 10
229.202.09 600ml 90mm 125mm 8
229.202.10 1000ml 105mm 145mm 6
229.202.11 2000ml 132mm 185mm 4
229.202.13 3000ml 152mm 210mm 1