YAMAMOTO

Yamamoto khối thi đại diện cho các khối kiểm tra hàng đầu trong ngành công nghiệp và là tiêu chuẩn. chuẩn hóa để xác định độ cứng trung bình của bề mặt khối.