Sản phẩm gắn thẻ với 'TORQUE WRENCH DB200N-S Tohnichi'