Sản phẩm gắn thẻ với 'KÍNH HIỂN VI CARTON DSZ-44PG'