Sản phẩm gắn thẻ với 'Nhiệt Ẩm Kế Tự Ghi SK-L200THIIα Sato'