Sản phẩm gắn thẻ với 'máy đo lưu lượng gió DBM 610'