Kiến thức sản phẩm
Kiến thức sản phẩm

DATALOGGER SK-L754

DATALOGGER SK-L754

  1. Communication
  2. Setting
  3. Data
  4. Graph
  5. Real time
  6. Logger Management
  7. Thay đổi Name và ID
  8. Thiết lập chế độ thiết bị ghi lại dữ liệu
  9. Kiểm tra HĐH (Operating System)
  10. Cài đặt

SHARE

Bài viết liên quan